PIRKIMO – PARDAVIMO SĄLYGOS
Pirkimo – pardavimo sąlygos taikomos pirkimo – pardavimo santykiams tarp pirkėjo ir pardavėjo tais atvejais,
kai tarp šalių nėra pasirašyta rašytinė pirkimo – pardavimo sutartis.
Pirkimo – pardavimo sąlygos yra patvirtintos 2024 m. kovo 01 d. UAB “Linoksa” direktoriaus įsakymu Nr. PPS240301/1.
I. SĄVOKOS
1. Pardavėjas – UAB “LINOKSA”, juridinio asmens kodas 135475488, PVM mokėtojo kodas LT354754811,
registruotos buveinės adresas Žirgo g. 85, Vilnius, veiklos adresas Jankiškių g. 16, LT-02300 Vilnius,
įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2. Pirkėjas – asmuo, su kuriuo Pardavėjas sudaro Sutartį.
3. Šalis – Pirkėjas, Pardavėjas.
4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
5. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Sutartį sudaro tarp Pirkėjo ir
Pardavėjo pasiektas tarpusavio susitarimas, kurį sudaro ši Sutartis, Pirkėjo ir Pardavėjo individualiai
aptartos ir raštu išdėstytos pirkimo – pardavimo sąlygos (jeigu tokios sudaromos), jų priedai, kiti
dokumentai, reikalingi įforminti pirkimą – pardavimą, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymai, komerciniai
pasiūlymai.
6. Prekės – metalai (nerūdijantis plienas, aliuminis, kita) ir/ar gaminiai iš metalo, taip pat paslaugos,
susijusios su metalo gaminių gamyba.
7. Kredito limitas – didžiausias galimas Pirkėjo įsiskolinimas už Prekes Pardavėjui, kuriam esant Pirkėjas
gali gauti užsakytas iš Pardavėjo Prekes.
II. SUTARTIES DALYKAS
8. Šia Sutartimi nustatytomis sąlygomis ir tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn Prekes,
o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti Prekes, naudoti jas pagal paskirtį,
sumokėti už Prekes ir tinkamai vykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles.
9. Pardavėjas pareiškia, jog parduodamų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų
atitinkamoms Prekėms keliamus standartus bei techninius reikalavimus.
10. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento.
III. PREKIŲ KAINA, KIEKIS IR ASORTIMENTAS
11. Prekių kaina, kiekis ir asortimentas nustatomi vadovaujantis Pardavėjo ir Pirkėjo atskiru susitarimu, kuris
gali būti pasiektas Šalims priimtinu būdu, tame tarpe, bet neapsiribojant, užsakymu, komerciniu pasiūlymu,
elektroniniais laiškais.
12. Atskirų Prekių pavadinimai, kiekiai ir kainos pateikiamos kiekvieno sandorio metu Pardavėjo išrašomose
PVM sąskaitose – faktūrose.
IV. ATSISKAITYMO TVARKA
13. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui, kad piniginės lėšos už suteiktas Prekes, privalo būti įskaitytos į Pardavėjo
atsiskaitomąją sąskaitą komerciniame banke ne vėliau kaip per jam pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje
nurodytus terminus.
14. Už Prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras.
15. Už pavėluotai apmokamas sumas Pardavėjui suteikiama teisė iš Pirkėjo priskaičiuoti delspinigius.
Delspinigių dydis yra lygus 0,02 % nuo vėluojamos apmokėti sumos ir skaičiuojamas už kiekvieną uždelstą
atsiskaityti kalendorinę dieną iki visiško atsiskaitymo su Pardavėju datos. Papildomos išlaidos, susijusios
su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Pirkėjo sąskaita. Skolos susigrąžinimui
Pardavėjas gali pasitelkti trečiuosius asmenis, kurių išlaidas taip pat apmoka Pirkėjas.
V. KREDITO LIMITAS
16. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui nustatyti Kredito limitą. Jei Kredito limito suma viršijama, Pardavėjas turi
teisę pareikalauti apmokėti už Prekes šioje Sutartyje nustatyta tvarka bei sustabdyti Prekių tikimą iki kol
bus sumokėta Kredito limitą viršijanti suma.
17. Jeigu Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo prievoles pagal šią Sutartį ar Pardavėjas gauna
informaciją, kad Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo prievoles Valstybinei mokesčių inspekcijai,
valstybės biudžetui, darbuotojams ar kitiems kreditoriams, taip pat paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti
įtakos Pirkėjo mokumui (tame tarpe, bet neapsiribojant, Pirkėjui iškeliama bankroto byla ar taikoma
neteisminė bankroto procedūra, Pirkėjas likviduojamas ir pan.), Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti
ar panaikinti Kredito limitą ar jo dydį.
18. Jeigu Pirkėjui perduotų Prekių kaina viršija Kredito limitą arba Kredito limitas būtų viršytas užsisakius
naujų Prekių, Pardavėjas turi teisę nepriimti naujų Pirkimo užsakymų, taip pat neteikti Prekių iki tol, kol
Pirkėjo įsiskolinimas Pardavėjui atitinkamai sumažės.
VI. PREKIŲ PRIĖMIMAS IR PERDAVIMAS
19. Pirkėjo išsirinktos ir užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui, kuris patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą
savo parašu įformintuose dokumentuose, ir nuo to momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe. Prekių
priėmimo ir perdavimo aktą atitinka abiejų Šalių pasirašyta PVM sąskaita faktūra, jeigu nesudaromas kitas
dokumentas.
20. Prekių kiekį, asortimentą, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas privalo kruopščiai patikrinti priimdamas
Prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo nedelsiant pareikšti priimdamas
Prekes. Nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Prekių kokybės terminas.
Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo Prekių gavimo. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir
Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 5 (penkias) kalendorines dienas
nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi kitų trūkumų ar defektų.
21. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo momento, kai Prekės perduodamos
Pirkėjui, Prekių perdavimu Pirkėjui laikomas momentas, kai Prekės pateikiamos Pirkėjui transportuoti
(Pirkėjo transportu, Pirkėjo įgaliotam asmeniui, įskaitant, bet neapsiribojant, ir Pirkėjo pasitelktą
transporto vežėją). Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią Prekių pakrovimo ir/ar iškrovimo metu.
22. Tais atvejais, kai Prekės Pirkėjui yra gaminamos naudojant matricą, Pirkėjui nėra perduodama nei
nuosavybės teisė į matricą, nei pati matrica kaip fizinis daiktas. Pirkėjo nurodytų matmenų, formos ir kitų
parametrų matricos naudojimas Prekių gamyboje yra apmokestinamas pagal Šalių atskirai sulygtus
įkainius.
23. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas
perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, taip pat,
jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių
kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, veiksmų.
24. Pirkėjas įsipareigoja atsiimti Prekes nedelsiant po to, kai jam pranešama apie jų prieinamumą Pardavėjo
sandėlyje. Pirkėjui Prekių neatsiėmus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutartos datos, Pardavėjas
turi teisę išrašyti Pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą ir reikalauti sumokėti už Prekes taip, lyg Pirkėjas jas būtų
pasiėmęs. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui vėluojant atsiimti Prekes iš Pardavėjo, išrašyti PVM sąskaitą –
faktūrą už Prekių sandėliavimą.
VII. UŽSAKYMO PAKEITIMAS IR ATSISAKYMAS
25. Pirkėjas, norėdamas pakeisti Pardavėjui pateiktą užsakymą, turi nedelsdamas kreiptis į Pardavėją ir
išsiaiškinti, ar pakeitimai yra objektyviai galimi. Jei Pardavėjas turi galimybę ir sutinka daryti pakeitimus,
jis praneša apie tai Pirkėjui, kartu nurodydamas papildomą mokestį (tame tarpe, bet neapsiribojant, už
transportavimo išlaidas), jei toks mokestis, jo manymu, reikalingas.
26. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atsisako nuo žodžiu ar raštu patvirtinto Užsakymo, Pirkėjas privalo sumokėti
Pardavėjo naudai visą Prekių kainą, kuri yra nurodyta užsakyme, nebent Šalys atskiru susitarimu būtų
sulygę kitaip.
27. Pirkėjo kreipimasis į Pardavėją dėl Užsakymo pakeitimo ar patvirtinto Užsakymo atsisakymo turi būti
išdėstytas raštu ir pateiktas Pardavėjo rekvizituose nurodytu korespondencijos adresu arba elektroniniu
paštu.
VIII. ATSAKOMYBĖ
28. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IX. FORCE MAJEURE
29. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir kad
negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Force majeure
nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių
arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
30. Šalis, kuri dėl susidariusios padėties nebegali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo
pranešti apie tai kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių
aplinkybių atsiradimo. Jeigu nuo Force majeure aplinkybių nukentėjusi Šalis tinkamai nepraneša kitai Šaliai,
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus nuostolius, kurie atsirado dėl nepranešimo.
X. KONFIDENCIALUMAS
31. Šalių viena kitai sudarant ir vykdant Sutartį suteikta informacija yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems
asmenims Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 2 (du) metus po jos pasibaigimo. Šią informaciją galima
atskleisti tik tais atvejais, kai tai privaloma pagal taikytinus teisės aktus ir tik minimalia tokių teisės aktų
numatyta apimtimi. Konfidencialios informacijos neskelbtinumo pareiga Pardavėjui nebetaikoma tuo
atveju, jei Pirkėjas su Pardavėju neatsiskaito (šioje Sutartyje numatyta tvarka) ilgiau kaip per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo termino, numatyto pardavimo dokumentuose t. y. PVM
sąskaitose faktūrose.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Pasikeitus Šalių adresams ir / ar kitiems rekvizitams, Šalys privalo raštu apie tai informuoti viena kitą
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų.
33. Šių pirkimo pardavimo sąlygų pakeitimai ir/ar papildymai atliekami raštu Pardavėjo iniciatyva tvirtinant naują
pirkimo pardavimo sąlygų redakciją.
34. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Pirkėjo grąžinti visas savo pinigines
prievoles anksčiau laiko, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios manyti, kad
iškilo grėsmė Pirkėjo ūkinės ir finansinės būklės stabilumui, jo galimybėms laiku grąžinti visas pinigines
prievoles ar jos dalį ir/ar vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pinigines prievoles.
35. Šalys susitaria ir Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę be atskiro Pirkėjo sutikimo perleisti visas ar dalį
reikalavimo teisių pagal Sutartį kitam asmeniui.
36. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai tarp Šalių vykdant šią Sutartį spendžiami derybų keliu.
Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka kompetentingame teisme Vilniaus mieste pagal Pardavėjo registruotos buveinės adresą.
37. Šalys sudarydamos Sutartį patvirtina, kad susipažino su Sutarties sąlygomis, jas supranta, jos atitinka Šalių
valią ir abi Šalys sutinka jas vykdyti.
38. Ši Sutartis yra sudaryta vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo bei Šalių lygybės principais,
laisva abiejų Šalių valia, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį.
Sutarties turiniui bei Sutarties sudarymui reikšmingos aplinkybės Šalims žinomos.

 

Versija 2024-03-01