I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Linoksa“, veikiančio adresu Jankiškių g. 16, Vilnius, elektroninis paštas vaida@linoksa.lt ir kurios įmonės kodas yra 303344365 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.linoksa.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas. 

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (http://www.linoksa.lt/), naudojasi svetainės informacija. 

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Linoksa“. 

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis. 

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus: 5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 

5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas); 

5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; 

5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas); 

5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 

5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 

5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas). 

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ. 

II SKYRIUS 

KOKIAIS PAGRINDAIS IR TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS 

7. UAB „Linoksa“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

8. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis priimant užsakymus, išrašant sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už darbus. 

9. Bendrovė renka ir tvarko Jūsų duomenis: 

9.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais; 

9.2. tam, kad vykdytų pareigas, kurias mums nustato teisės aktai. 

10. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 

11. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais. 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS 

12. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 

13. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje). 

14. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. 

15. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. 

16. Internetinėje svetainėje http://www.linoksa.lt/ naudojami šie slapukai: 

Būtinieji slapukai

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo laikas
devicePixelRatio WordPress Fiksuoja unikalų įrenginio IP adresą, kuris nustato iš kokio įrenginio tipo buvo prisijungta. 7 dienos
cookieControl WordPress Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje 1 metai
cookieControlPrefs WordPress Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje 1 metai

Analitiniai slapukai

Pavadinimas Teikėjas Paskirtis Galiojimo laikas
__utmz Google Analytics Saugo srauto šaltinį arba kampaniją, paaiškinančią, kaip vartotojas pasiekė svetainę. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami „Google Analytics“ 6 mėnesiai
__utmt Google Analytics Naudojamas norint padidinti naršymo greitį 10 minučių
__utmc Google Analytics Nenaudojamas ga.js. Naudojamas, kad nustatytų, ar vartotojas veikia naujame seanse / apsilankyme Iki sesijos pabaigos
__utmb Google Analytics Naudojamas nustatant naujas sesijas / apsilankymus. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami „Google Analytics“ 30 minučių
__utma Google Analytics Naudojamas atskirti vartotojus ir sesijas. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami „Google Analytics“ 2 metai

 

Keisti slapukų nustatymus

17. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. 

18. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. 

19. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų. 

20. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. 

21. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui. 

IV SKYRIUS 

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS 

22. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. 

23. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: 23.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; 

23.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 

23.3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus; 

23.4. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais; 

23.5. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams. 

V SKYRIUS 

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS 

24. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus. 

25. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan. 

26. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. 

27. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. 

28. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 

VI SKYRIUS 

JŪSŲ TEISĖS 

29. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu. 

30. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis: 

30.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu vaida@linoksa.lt. 

31.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu vaida@linoksa.lt. 

32.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu vaida@linoksa.lt. 

33.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu vaida@linoksa.lt. 

34.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu vaida@linoksa.lt. 

31. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis. 

32. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu: 

33. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam): 

34. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą: 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

35. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

36. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. 

37. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. 

38. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. 

39. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. 

40. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų. 

41. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu vaida@linoksa.lt 

42. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. vasario 27 d. 

Parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)